فجر مد و لباس

21 الی 24 تیرماه

اسگالش در راستای ارتقای فرهنگ و ارج نهادن هنر طراحی و لباس اقدام به حمایت و برگزاری سومین جشنواره استانی فجر مد و لباس نموده 

این نمایشگاه با ظرفیت معرفی طراحان بومی در تیرماه امسال اجرا و مورد اقبال عموم و متخصصین قرار گرفت 

 


نظراتـــــــــ


فجر مد و لباس

فجر مد و لباس

فجر مد و لباس

فجر مد و لباس